Šv. Zitos draugijos namai

Juozapas Montvila (Józef Montwiłł) 1905 m. Vilniuje sutelkė įvairių tautybių tarnaites darbininkes. Draugijoje lietuvaitės buvo skriaudžiamos, todėl jos 1906 m. atsiskyrė ir prisidėjo prie Lietuvių Savitarpiečių draugijos kaip savarankiška „Vilniaus lietuvaičių-tarnaičių Šv. Maikalajaus bendrija“. Patalpas davė Savitarpiečių draugija Pranciškonų vienuolyne. 1911 m. lietuvaičių darbininkių buvo apie 800. 1913 m. jos įsteigė Lietuvaičių Romos katalikių Šv. Zitos draugiją. Steigėjos buvo P. Staražinskaitė, J. Stulginskaitė, M. Malinauskaitė,V. Nadvorskaitė, P. Korackaitė ir S. Būgaitė. Tų pačių metų vasario 10 dieną vyko visuotinis susirinkimas, kuriame į valdybą išrinkti buvo pirmininku – kunigas P. Bieliauskas, vice-pirmininku A. Vileišis, sekretoriumi – kunigas V. Zajančkauskas, iždininku – kunigas J. Kukta ir knygininke – J. Stulginskaitė. Nariais be ypatingų pareigų buvo D. Bakšytė, T. Šimanauskaitė, V. Nadvorskaitė ir O. Krasickaitė.

Draugijos tikslas buvo gerinti lietuvaičių katalikių darbininkių ir tarnaičių padėtį, padėti šviestis doros ir tikėjimo dalykuose, teikti draugijos narėms pašalpas ir dvasinę pagalbą, rengti dorus ir naudingus pasilinksminimus ir kt.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir karo metu Šv. Zitos draugijos narės turėjo pranciškonų vienuolyne neoficialius vakarinius kursus, „Ryto“ draugijos skyrių, siuvimo ir kirpimo kursus. Vokiečiams užėmus Vilnių, jos įsteigė dirbtuvę juostoms austi prie Lietuvių centrinio komiteto. Nuolatinė paroda buvo Didžiojoje gatvėje nr. 23. Kas mėnesį parduodavo apie 5000 juostų. Daugiausia jas pirkdavo vokiečiai, kurie siuntė jas į Berlyną, Leipcigą, Karaliaučių ir kitur. Zitietės buvo ir pirmosios Vilniuje lietuviškojo teatro populiarintosios. Jos rengdavo vaidinimus Šv. Mikalojaus parapijos salėje, o kartais ir didelėje Miesto salėje (dabar Filharmonijos rūmai).

Šv. Zitos draugija įsigijo namus Šv. Mikalojaus gatvėje 1927 m. Į naujas patalpas persikėlė 1929 m. sausio mėnesio pradžioje. Jose buvo tarnaičių prieglauda ir skalbykla. 1937 m. Draugija turėjo apie 206 narių. Tais metais Draugijos Valdybą sudarė: pirmininkas – kunigas P. Bieliauskas, vicepirmininkė M. Telksnytė, sekretorė – P. Bizokaitė, iždininkė – U. Steponavičiūtė, narės be ypatingų pareigų – L. Antanavičiūtė, E. Janavičiūtė ir M. Rimšelytė.

 

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informacijos šaltiniai:

  1. Augaitytė, Audronė. Šv. Zitos draugija. // Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė, 1900-1945. – Vilnius, 2008.- p. 175-187.
  2. Juškevičius, Adomas, Maceika, Juozas. Vilnius ir jo. – Vilnius, 1991.- p. 239 – 240.

Leave a Reply